තව Post හෙට

ඊලඟට එන්නෙ Blackberry, Nokia phones පාවිච්චි කරන අයට හොඳ post එකක්.
ඒක හෙට දාන්නම්කො.

0 comments:

Post a Comment

techkatha.com